Brezhoneg Bro-Vear

Displegadurioù

Verboù reizh (kanañ)

U1 U2 U3 L1 L2 L3 D
Anv-gwan-verb kanet
Doare disklêriañ
Amzer vremañ kanã kanés kan,
kana
kanãm kanét kanêgn kanèr
Amzer dremenet kanên kanès kané,
kanê (Plû.)
kanêm kanèc’h kanêgn (kanêd)
Amzer da dont kanĩ kani kano kanfõmp kanfèt kanfõgn (kanfèr)
Doare divizout
Amzer vremañ kanfên kanfès kanfé kanfêm kanfèc’h kanfêgn (kanfed)
Amzer dremenet kanchên kanchès kanché kanchêm kanchèc’h kanchêgn (kanchêd)
Doare gourc'hemenn
  kan kanõm kanet

Bezañ

U1 U2 U3 L1 L2 L3 D
Anv-gwan-verb bét
Doare disklêriañ
Amzer vremañ out ê õm òc’h ign vèr
Amzer vremañ (stumm boaz) vénn vés vém vèc’h vêgn vèr
Amzer vremañ (stumm lec'h) out õm òc’h mègn,
magn
vèr
Amzer dremenet oãn oas oa oãm oac’h oãgn,
oègn
(oad)
Amzer dremenet (stumm boaz) vijén,
vichén
vijès,
vichès
vijé,
viché
vijêm,
vichêm
vijèc’h,
vichèc’h
vijêgn,
vichêgn
(vijèd)
Amzer da dont vĩ vi vo véfõm,
võm
véfèt,
véfet
võgn (véfèr)
Doare divizout
Amzer vremañ véfên véfès véfé véfêm véfèc’h véfêgn (véfed)
Amzer dremenet vijén,
vichén (Plû.)
vijès,
vichès
vijé,
viché
vijêm,
vichêm
vijèc’h,
vichèc’h
vijêgn,
vichêgn
(vijed,
viched)
Doare gourc'hemenn

Kaout

U1 U2 U3g U3b L1 L2 L3 D
Anv-gwan-verb bét
Doare disklêriañ
Amzer vremañ meus teus neus deus meum peus deus,
neugn,
deugn
Amzer vremañ (stumm boaz) té,
tévé
né,
névé
dé,
dévé
mém dé,
négn,
dévé,
dégn
Amzer dremenet ma,
méva
ta,
téa,
téva
na,
néva,
néa
da,
déva,
déa
mãm,
nãm
pa da,
dègn,
déa,
déva,
déagn,
nãgn,
déãgn,
dévãgn
Amzer dremenet (stumm boaz) mijé,
miché (Plû.)
tijé,
tiché
nijé,
niché
dijé,
diché
mijêm,
michêm
pijé,
piché
dijé,
dijègn,
diché,
dichègn
Amzer da dont mo to,
téo,
tévo
no,
néo,
névo
do,
déo,
dévo
mõm po do,
déo,
dévo,
nõgn
Doare divizout
Amzer vremañ méfé téfé néfé défé méfêm péfé défé,
défêgn
Amzer dremenet mijé,
miché
tijé,
tiché
nijé,
niché
dijé,
diché
mijêm,
michêm
pijé,
piché
dijé,
dijêgn,
diché,
nijêgn
Doare gourc'hemenn

Ober

U1 U2 U3 L1 L2 L3 D
Anv-gwan-verb gwèt, gwrèt, gèt, grèt
Doare disklêriañ
Amzer vremañ rés ra rãm rét rêgn rèr
Amzer dremenet rên rès ré,
rê (Plû.)
rêm rèc’h rêgn (rêd)
Amzer da dont rĩ ri rêy,
rêyo
réfõmp réfèt réfõgn (réfèr)
Doare divizout
Amzer vremañ rafên,
rêfên
rafès,
rêfès
rafé,
rêfé
rafêm,
rêfêm
rafèc’h,
rêfèc’h
rafêgn,
rêfêgn
(rafed)
Amzer dremenet rachên,
rêchên
rachès,
rêchès
raché,
rêché
rachêm,
rêchêm
rachèc’h,
rêchèc’h
rachêgn,
rêchêgn
(rachêd)
Doare gourc'hemenn
  gwês gwêm gwêt

Gouzout

U1 U2 U3 L1 L2 L3 D
Anv-gwan-verb gouvéet
Doare disklêriañ
Amzer vremañ oarã,
h ouvéã,
(+ n’õnn ket)
oarés,
h ouvéés
oar,
oara,
h ouvé
oarãm,
h ouvéãm
oarét,
h ouvéét
oarêgn,
h ouvéêgn
oarèr,
h ouvéèr
Amzer dremenet oarên,
ouiên
oarès,
ouiès
oaré,
ouié
oarêm,
ouiêm
oarèc’h,
ouièc’h
oarêgn,
ouiêgn
(oarêd,
ouiêd)
Amzer da dont oarĩ,
h ouvéĩ
oari,
h ouvéi
oaro,
h ouvéo
oarfõmp,
h ouvéfõmp
oarfèt,
h ouvéfèt
oarfõgn,
h ouvéfõgn
(oarfèr,
h ouvéfèr)
Doare divizout
Amzer vremañ oarfên oarfès oarfé oarfêm oarfèc’h oarfêgn (oarfed)
Amzer dremenet oarchên oarchès oarché oarchêm oarchèc’h oarchêgn (oarchêd)
Doare gourc'hemenn

Mont

U1 U2 U3 L1 L2 L3 D
Anv-gwan-verb èt
Doare disklêriañ
Amzer vremañ h ã h és h a h ãm h ét h êgn h èr
Amzer dremenet h ên h ès h é,
h ê (Plû.)
h êm h èc’h h êgn (h êd)
Amzer da dont h ĩ h i h êy,
h êyo
h éfõmp h éfèt h éfõgn
Doare divizout
Amzer vremañ h afên,
h êfên
h afès,
h êfès
h afé,
h êfé
h afêm,
h êfêm
h afèc’h,
h êfèc’h
h afêgn,
h êfêgn
(h afed)
Amzer dremenet h achên,
h êchên
h achès,
h êchès
h aché,
h êché
h achêm,
h êchêm
h achèc’h,
h êchèc’h
h achêgn,
h êchêgn
(h achêd)
Doare gourc'hemenn
  kê,
kês
dêm kêt

Dont

U1 U2 U3 L1 L2 L3 D
Anv-gwan-verb dœt
Doare disklêriañ
Amzer vremañ dã,
deuã
dés,
deués
da,
deu
dãm,
deuãm
dét,
deuét
dêgn,
deuêgn
dèr,
deuèr
Amzer dremenet dên,
deuên
dès,
deuès
dé,
dê,
deué,
deuê
dêm,
deuêm
dèc’h,
deuèc’h
dêgn,
deuêgn
(dêd,
deuêd)
Amzer da dont dĩ,
deuĩ
di,
deui
dêy,
dêyo
défõmp,
deufõm
défèt,
deufèt
défõgn,
deufõgn
(défèr,
deufèr)
Doare divizout
Amzer vremañ deufên,
dêfên
deufès,
dêfes
deufé,
dêfé
deufêm,
dêfêm
deufèc’h,
dêfèc’h
deufêgn,
dêfêgn
(deufed,
dêfed)
Amzer dremenet deuchên,
dêchên
deuchès,
dêchès
deuché,
dêché
deuchêm,
dêchêm
deuchèc’h,
dêchèc’h
deuchêgn,
dêchêgn
(deuchêd,
dêchêd)
Doare gourc'hemenn
  deus dêm deut

Reiñ

U1 U2 U3 L1 L2 L3 D
Anv-gwan-verb roet
Doare disklêriañ
Amzer vremañ rã,
roã
rés,
roés
ra,
ro
rãm,
roãm
rét,
roét
rêgn,
roêgn
rèr,
roèr
Amzer dremenet rên,
roên
rès,
roès
ré,
rê,
roé
rêm,
roêm
rèc’h,
roèc’h
rêgn,
roêgn
(rêd,
roêd)
Amzer da dont rĩ,
roĩ
ri,
roi
rêy,
rêyo
réfõmp,
rofõmp
réfèt,
rofèt
réfõgn,
rofõgn
(réfèr,
rofèr)
Doare divizout
Amzer vremañ rafên,
rofên
rafès,
rofès
rafé,
rofé
rafêm,
rofêm
rafèc’h,
rofèc’h
rafêgn,
rofêgn
(rafed,
rofed)
Amzer dremenet rachên,
rochên
rachès,
rochès
raché,
roché
rachêm,
rochêm
rachèc’h,
rochèc’h
rachêgn,
rochêgn
(rachêd,
rochêd)
Doare gourc'hemenn
  ro roõm roet

Araogennoù

U1 U2 U3g U3b L1 L2 L3
a hãnõ,
ãw
hãnout,
owt
neã nêy hãnõm,
ãm
hãnoc’h,
oc’h
a-drek drékõ drékout drékã dréki drékõm drékoc’h drékê
a-raok rokõ rokout rokã roki rokõm rokoc’h rokê
da dĩ dit déã dêy dim dac’h
da heul dehœlõ dehœlout dehœlã dehœli dehœlê
deus diwĩ diwit diõtã diõti diwim diwac’h diõtê
digant digãntã,
diãntã
dindan dinãnõ dinãnout dinãnã dinãni dinãnõm dinãnoc’h dinãnê
dirak dirakõ dirakout dirakã diraki dirakõm dirakoc’h dirakê
diwar diwarnõ diwarnout diwarnã diwarni diwarnõm diwarnoc’h diwarnê
e(n) (n)énõ (n)énout (n)énã (n)éni (n)énõm (n)énoc’h (n)énê
eme mõmé méã mèy
etre tréõm tréoc’h tréê
evel wèltõ wèltout wèltã wèlti wèltõm wèltoc’h wèltê
evit witõ witout witã witi witõm witoc’h witê
gant genĩ genit gãntã gãnti genim genac’h gãntê
hep hépõ hépout hépañ hépi hépõm hépoc’h hépê
nemet mèrtõ mèrtout mèrtã mèrti mèrtõm mèrtoc’h mèrtê
war warnõ warnout warnã warni warnõm warnoc’h warnê